Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

usuń

2021-05-14

Noc Muzeów 2021r - Regulamin konkursu

 

NOC MUZEÓW - REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

organizowanego przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy - państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 3/2007. 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

§ 2

CELE I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest promocja Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W szczególności upowszechnianie wartości historycznych związanych z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił lądowych, popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie z Regulaminem Konkursu.

3. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie odpowiedzi spełniające warunki Regulaminu.

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe zadane przez Organizatora.

6. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać wyłącznie na adres naukowy@muzeumwl.pl

7. W e-mailu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu, adres (lub adres paczkomatu) na który należy wysłać nagrodę lub informację, że nagrodę odbierze się w siedzibie MWL.

8. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 4

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I NAGRODY

1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 5 pytań konkursowych zadanych przez Organizatora.

2. Pytania zostaną zamieszczone w dniu 15 maja 2021 na portalu społecznościowym Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy pod adresem: https://www.facebook.com/Muzeum-Wojsk-L%C4%85dowych-232495476843584

3. Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie.

4. Odpowiedzi na pytania Konkursowe należy wysyłać do 17 maja 2021 roku do godziny 24.00 na adres naukowy@muzeumwl.pl

5. W przypadku, gdy uczestnik udzieli odpowiedzi na pytania kilkukrotnie, Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie pierwszego e-maila z pierwszymi odpowiedziami.

6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni komisyjnie 20 maja 2021 roku.

7. Organizator rozdzieli trzy nagrody dla trzech osób, które zostaną wylosowane spośród prawidłowych odpowiedzi przysłanych do Muzeum. Losowanie odbędzie się 20 maja 2021 roku.

8. Nagrodami w Konkursie są: dwie gry „Włocławek 1920”  i jedna  „Zadwórze 1920”.

9. Nagrody konkursowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

10. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną najpóźniej 22 maja na adres e-mail, z którego zostały nadesłane odpowiedzi.

11. Zdobywca powinien potwierdzić wolę przejęcia nagrody na adres naukowy@muzeumwl.pl w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia o nagrodzie, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

12. W przypadku wybrania opcji odebrania nagrody w siedzibie MWL nagrody będą do odebrana w siedzibie Muzeum najpóźniej do 22 czerwca br. do godziny 15.00. Osoby, które nie odbiorą nagród do 22 czerwca br. tracą do nich prawo.

13. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (85-641) z siedzibą przy ul. Czerkaskiej 2

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez tel. 600 499 192, 602 151 170 lub na e-mail: inspektor.ryter@op.pl

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w Konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, w tym opublikowania danych Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek), jak również danych Uczestników wygrywających Konkurs.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO) na udział w Konkursie, w tym zgoda na wykorzystanie fotowizerunku Uczestnika/jego dziecka w sytuacji gdy na biorącej udział w Konkursie fotografii zostanie zamieszczony wizerunek osoby fizycznej.

5. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). 6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być udostępniane podmiotom trzecim, jedynie w prawnie uzasadnionych sytuacjach.

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do momentu pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

9. Ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą profilowane ani przekazywane poza strefę EOG.

11. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że jego treść nie zagraża, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

ul Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz

Jak do nas trafić ?
Skorzystaj z linii tramwajowych

  • 2
  • 1

Możesz również dotrzeć do nas autobusem

  • 57
  • 80

Godziny Otwarcia

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 08:30 - 15:30
Środa 08:30 - 15:30
Czwartek 08:30 - 17:30
Piątek 08:30 - 15:30
Sobota 12:00 - 16:00
Niedziela 10:00 - 14:00

Cennik Biletów

Niedziela wstęp bezpłatny
Bilet Promocyjny 1zł
Bilet Normalny 10zł
Bilet rodzinny 30zł
Bilet ulgowy 6zł
Bilet grupowy 5zł
Przewodnik 40zł
Przewodnik w j. angielskim 60zł

* Dwie osoby dorosłe i trójka dzieci.

* Bilet ulgowy przysługuje uczniom , studentom, emerytom, rencistom oraz osobom odznaczonym honorową odznaką kultury

* Bilet grupowy dotyczy grup dzieci, młodzieży szkolnej (uczniów, studentów), zorganizowanych powyżej 10 osób.

* Z usług przewodnika mogą korzystać osoby zwiedzające indywidualnie, jak i grupy zorganizowane.